foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Konstytucja
Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika
/tekst jednolity/

Rozdział pierwszy

Tło historyczne
Art. 1


1. Królewski Order Świętego Stanisława Biskupa Męczennika, dalej zwany Orderem Św. Stanisława BM, jest kontynuacją Królewskiego Orderu św. Stanisława, ustanowionego w dniu 7 maja 1765 roku przez Króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego.
2. Współczesna działalność Orderu Św. Stanisława BM oparta jest na respektowaniu zasad, które legły u podstaw reaktywowania Orderu w 1979 roku przez Juliusza Nowina-Sokolnickiego.
3. Konstytucja Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM – zachowując zasady określone w ust. 1 nadaje Orderowi św. Stanisława BM kształt organizacyjny i prawny uwzględniający ogólnoświatowe tendencje do demokratyzacji form działania społecznego i sprawnego zarządzania strukturami Orderu Św. Stanisława BM.
4. Order Św. Stanisława BM jest Światową Konfederacją Orderu Św. Stanisława BM zrzeszającą przeoraty polskie i zagraniczne oraz komandorie samodzielne, zarejestrowane zgodnie z prawem krajowym przeoratu lub komandorii.
5. Order Św. Stanisława BM może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania. Order Św. Stanisława BM współpracuje z międzynarodowymi i krajowymi stowarzyszeniami oraz z organizacjami o charakterze humanitarnym i charytatywnym, zwłaszcza o chrześcijańskich zasadach niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.
6. Konfederacja Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM kieruje się etosem rycerskim w służbie Ojczyźnie oraz Narodowi uwzględniając prawa i potrzeby człowieka.

 

Rozdział drugi
Przepisy ogólne
Art. 2


1. Konfederacja Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM, zwana dalej Konfederacją działa na podstawie obowiązującego w Polsce prawa oraz niniejszej Konstytucji.
2. Konfederacja zmierz do uzyskania osobowości prawnej.
3. Konfederacja jest stowarzyszeniem osób prawnych zorganizowanych w przeoratach i komandoriach, zrzeszających członków Orderu Św. Stanisława BM.
4. Order Św. Stanisława BM jest orderem polskim o zasięgu ogólnoświatowym. Kawalerowie i Damy – członkowie Orderu Św. Stanisława BM, zjednoczeni patronatem św. Stanisława ze Szczepanowa, uroczystą przysięgą, świadomie i dobrowolnie przyjmują na siebie obowiązki wypełnienia celów i zadań zapisanych w Konstytucji.
5. Konfederacja uznaje krzyż z wizerunkiem św. Stanisława ze Szczepanowa Biskupa Męczennika za odznakę orderową, przyjętą i zatwierdzoną przez założyciela Orderu króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Order Św. Stanisława BM z Odznaką Orderową posiada 5 klas:

Klasa I - Krzyż Wielki Orderu Świętego Stanisława
Klasa II - Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Świętego Stanisława
Klasa III - Krzyż Komandorski Orderu Świętego Stanisława,

Klasa IV - Krzyż Oficerski Orderu Świętego Stanisława,

Klasa V - Krzyż Kawalerski Orderu Świętego Stanisława. Order Św. Stanisława BM noszony jest na czerwonej wstędze z białymi pasami po bokach, przez prawe ramię (w I klasie), na szyi (w II i III klasie) lub na lewej stronie piersi (IV i V klasa).


6. Konfederacja kultywuje tradycję bycia strażnikiem Orderu Św. Stanisława BM, przejmuje wyłączne prawa do wizerunku odznaki orderowej i zabezpieczeniem go przed zawłaszczaniem i wykorzystywaniem do jakiegokolwiek prywatnego i komercyjnego wykorzystania. Nazwa, skrót, logo, wizerunek odznaki orderowej podlegają ochronie prawnej.
7. Na czele Orderu Św. Stanisława BM historycznie stoi Wielki Mistrz, który jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Wielki Mistrz jest reprezentantem Dam i Kawalerów Orderu Św. Stanisława BM na świecie.
8. Konfederacja opiera swą działalność na aktywności swoich członków – Kawalerów
i Dam oraz postulantów aspirujących do przyjęcia do Orderu Św. Stanisława BM.
9. Konfederacja używa znaków, odznak, medali, odznaczeń i pieczęci, których wzory
i zasady używania określa Wielka Kapituła. Hymnem Orderu św. Stanisława jest pieśń Gaude Mater Polonia.
10. Wszyscy członkowie w Orderze Św. Stanisława BM są równi. Wielki Mistrz
zachowuje pozycję primus inter pares.
11. Order św. Stanisława prowadzi działalność ekumeniczną.
12. Językiem urzędowym Orderu jest język polski i język angielski.
13. Siedzibą Konfederacji jest miasto Poznań.

 

Rozdział trzeci
Cele działalności Orderu
Art. 3


1. Za podstawę swego działania w wymiarze społecznym Order Św. Stanisława BM uznaje zasadę równości, otwartości i tolerancji.
2. Order Św. Stanisława BM stawia sobie następujące cele:

 

2.1. prowadzenie samodzielnie działalności charytatywnej,
2.2. promowanie i organizowanie wolontariatu,
2.3. świadczenie pomocy ludziom starszym, wspieranie szpitali, hospicjów, domów
dziecka, ośrodków dla osób niepełnosprawnych, szczególnie
uwzględniając potrzeby dzieci,
2.4. sprzyjanie ideom króla Stanisława Augusta Poniatowskiego poprzez
podtrzymywanie ducha rycerskości, wzajemnego poszanowania oraz
honorowego postępowania,
2.5. przestrzeganie w życiu zasad postępowania patrona Orderu Świętego
Stanisława Biskupa Męczennika, a w szczególności kreowanie wartości i tradycji patriotycznych oraz rodzinnych,
2.6. prowadzenie i rozwijanie współpracy regionalnej i zagranicznej,
2.7. ochronę dziedzictwa narodowego i służbę narodowi, popularyzację
i urzeczywistnianie praw człowieka w oparciu o doktrynę chrześcijańską.

 

3. W dążeniu do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 3 ust. 2, podmioty wymienione w art. 2 ust. 3 mogą korzystać z następujących uprawnień:

 

3.1. oczekiwać wsparcia finansowego lub organizacyjnego od Kawalerów i Dam w Orderze Św. Stanisława BM oraz sympatyków Orderu Św. Stanisława BM w granicach ich możliwości,
3.2. promować indywidualne akcje charytatywne Kawalerów i Dam w Orderze
Św. Stanisława BM,
3.3. uczestniczyć we wspólnych akcjach charytatywnych z innymi podmiotami
prawnymi, szczególnie z Organizacjami Pożytku Publicznego,
3.4. promować idee oraz działalność Orderu Św. Stanisława BM poprzez
organizację lub współudział w organizacji seminariów, pokazów lub wykładów, które zwiększają jego potencjał,
3.5. wspomagać charytatywne misje zagraniczne,
3.6. wyróżniać Damy i Kawalerów Orderu Św. Stanisława BM za działalność
charytatywną i społeczną,
3.7. kształtować zasady etyki w środowiskach działalności Orderu Św. Stanisława
BM.

 

Rozdział czwarty
Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 4


1. Członkowie Orderu Św. Stanisława BM dzielą się na:

1.1.Członków zwyczajnych.

1.2.Członków honorowych.

1.3.Członków wspierających.

2. Członkowie zwyczajni są zorganizowani w przeoratach i komandoriach Orderu. Procedury przyjmowania określone są w statutach tych organizacji. Przeorat tworzy się co najmniej z dwóch komandorii lub gdy skład osobowy komandorii przekracza 25 członków.

3. Godność członka honorowego osobom fizycznym lub prawnym szczególnie zasłużonym dla Orderu w drodze uchwały nadaje Wielka Kapituła na wniosek Wielkiego Mistrza lub Przeora. Członkowie honorowi posiadają uprawnienia członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego podczas Konferencji. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
4. Członków wspierających przyjmuje Wielki Mistrz lub Przeor w drodze dekretu na podstawie pisemnego zgłoszenia zainteresowanego. Członkowie wspierający mogą korzystać z praw członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

5. Członkowie zwyczajni Orderu Św. Stanisława BM przyjmują tytuł Damy lub Kawalera. Członkowie zwyczajni zajmujący stanowiska funkcyjne w Orderze Św. Stanisława BM mają także prawo do tytułu „Oficer Orderu”. Członkowie Orderu Św. Stanisława BM nie mogą prowadzić żadnych działań wymierzonych w Order i jego konstytucyjne władze, poza przypadkami i zasadami opisanymi w Konstytucji.

 

Art. 5
Członkowie zwyczajni mają prawo:


1. korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,
2. uczestniczyć w Inwestyturach, zebraniach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach organizowanych przez władze Orderu Św. Stanisława BM,
3. w swojej działalności korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki władz Orderu Św. Stanisława BM,
4. zgłaszać opinie, postulaty i wnioski pod adresem władz Orderu Św. Stanisława BM,
5. noszenia odznaki organizacyjnej,
6. Damy i Kawalerowie Orderu odznaczeni Krzyżem Sprawiedliwości uprawnieni są do noszenia na płaszczu ceremonialnym tarczy herbowej dzielonej z lewa w skos. W części górnej tarczy umieszczony jest herb Orderu Św. Stanisława BM, a w części dolnej herb rodowy.

 

Art. 6
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:


1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Orderu Św. Stanisława BM,
2. regularnego opłacania składek członkowskich,
3. przestrzegania Konstytucji, statutów, regulaminów, uchwał i dekretów władz Orderu Św. Stanisława BM,
4. okazywania szacunku władzom Orderu Św. Stanisława BM.

 

Rozdział piąty
Władze Orderu
Art. 7

 

1.Władzami Orderu św. Stanisława BM są:

1.1. Konferencja Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM,
1.2. Wielki Mistrz,
1.3. Wielka Kapituła,
1.4. Rada Konstytucyjna,
1.5. Sąd Honorowy.

2.Władze Orderu Św. Stanisława BM wybierane są na pięcioletnią kadencję.

 

Art. 8.
Konferencja Orderu św. Stanisława BM


1. Konferencja Orderu św. Stanisława BM, dalej zwana Konferencją Orderu jest najwyższą władzą w Orderze uprawnioną do uchwalania Konstytucji i zmian w Konstytucji oraz wyborów naczelnych władz Orderu Św. Stanisława BM. Konferencja Orderu w drodze uchwały określa główne kierunki działania Orderu Św. Stanisława BM.
2. Konferencję Orderu zwołuje Wielki Mistrz w uzgodnieniu z Wielką Kapitułą, ustalając miejsce i porządek obrad Konferencji.
3. Konferencja Orderu może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Konferencja Zwyczajna Orderu odbywa się raz na pięć lat, nie później jednak niż w okresie jednego miesiąca po upływie kadencji. Konferencję Nadzwyczajną Orderu zwołuje Wielki Mistrz w szczególnych przypadkach z własnej inicjatywy, na pisemne żądanie 2/3 składu Wielkiej Kapituły lub Rady Konstytucyjnej, w terminie do dwóch miesięcy od chwili złożenia żądania.
4. W Konferencji Orderu z głosem stanowiącym uczestniczą: Wielki Mistrz oraz członkowie Wielkiej Kapituły, Rady Konstytucyjnej i Sądu Honorowego a także delegaci wybrani przez przeoraty i samodzielne komandorie według regulaminu uchwalonego przez Wielką Kapitułę. Członkowie Honorowi oraz zaproszeni goście – członkowie Orderu, uczestniczą w Konferencji Orderu z głosem doradczym.
5. Uchwały Konferencji Orderu podejmowane są zwykłą większością głosów, w wypadku równowagi decyduje głos Przewodniczącego Konferencji.

 

Art. 9
Wielki Mistrz Królewskiego Orderu św. Stanisława BM


1. Wielki Mistrz jest wybierany przez Konferencję Orderu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, bez ograniczeń w ilości kadencji.
2. Wielki Mistrz reprezentuje Order Św. Stanisława BM na zewnątrz i przewodniczy Wielkiej Kapitule.
3. W okresach między Konferencjami Orderu Wielki Mistrz sprawuje najwyższą władzę w Orderze Św. Stanisława BM, ogłaszając dekrety osobowe, organizacyjne i merytoryczne po przeprowadzeniu konsultacji z członkami Wielkiej Kapituły. Wszelkie konsultacje mogą być prowadzone podczas posiedzeń Wielkiej Kapituły i Inwestytur listownie – pocztą tradycyjną lub elektroniczną, telefonicznie albo za pomocą innych środków przekazu informacji. Z konsultacji sporządzana jest notatka służbowa, przechowywana w biurze Wielkiego Mistrza.
4. Wielki Mistrz jest odpowiedzialny za realizację działań Orderu Św. Stanisława BM i przestrzeganie Konstytucji Orderu Św. Stanisława BM.
5. Wielki Mistrz na wniosek przeorów i przełożonych samodzielnych komandorii podpisuje dokumenty nominacyjne, dyplomy, oraz inne dokumenty niezbędne w działalności Orderu Św. Stanisława BM.
6. Wielki Mistrz przewodniczy Inwestyturom, a w razie niemożności uczestniczenia w nich, udziela zgody na przewodniczenie im innemu Oficerowi Orderu Św. Stanisława BM.
7. Wielkiemu Mistrzowi przysługuje prawo łaski. Wielki Mistrz stosując prawo łaski rozważa opinie i sugestie Rady Konstytucyjnej i Sądu Honorowego.
8. Wielki Mistrz po zakończeniu swej misji używa dożywotnio tytułu „Honorowy Wielki Mistrz Królewskiego Orderu św. Stanisława BM”.
9. W razie wystąpienia wakatu na stanowisku Wielkiego Mistrza w czasie trwania kadencji, jego obowiązki przejmuje Przewodniczący Rady Konstytucyjnej, który w terminie jednego miesiąca od objęcia obowiązków Wielkiego Mistrza zwołuje Nadzwyczajną Konferencję Orderu w celu wyboru Wielkiego Mistrza. Do czasu wyboru nowego Wielkiego Mistrza, używa on tytułu „pełniący obowiązki Wielkiego Mistrza”.

 

Art. 10
Wielka Kapituła Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM


1. Wielka Kapituła Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM, dalej zwana Wielką Kapitułą jest wybierana przez Konferencję Orderu w głosowaniu tajnym lub jawnym, zwykłą większością głosów, bez ograniczeń w ilości kadencji jej członków. Sposób głosowania ustala Konferencja Orderu.
2. Wielka Kapituła składa się od 9 do 15 członków i reprezentuje przeoraty Orderu Św. Stanisława BM. Skład ilościowy Wielkiej Kapituły każdorazowo w drodze uchwały określa Konferencja Orderu.
3. Wielka Kapituła stanowi aparat pomocniczy Wielkiego Mistrza i realizuje zadania wynikające ze sprawowania przez Wielkiego Mistrza funkcji najwyższej władzy w Orderze Św. Stanisława BM w okresach między Konferencjami.
4. Na wniosek Wielkiego Mistrza, Wielka Kapituła wybiera spośród siebie Oficerów Orderu Św. Stanisława BM na stanowiska: Wielkiego Kanclerza, Wielkiego Sekretarza, Wielkiego Jałmużnika, Wielkiego Kronikarza, Wielkiego Heraldyka, Wielkiego Prałata i Wielkich Radców.
5. Na wniosek Wielkiego Mistrza, Wielka Kapituła może wybierać Oficerów Orderu Św. Stanisława BM także na inne stanowiska nie wymienione w Konstytucji.
6. Wielka Kapituła, po zasięgnięciu opinii Rady Konstytucyjnej, uchwala regulamin swojego działania, obejmujący w szczególności zakres praw i obowiązków poszczególnych Oficerów Orderu Św. Stanisława BM.
7. Za naruszenie przepisów niniejszej Konstytucji w trakcie trwania kadencji, Wielka Kapituła na wniosek Wielkiego Mistrza może odwołać ze swego składu członka wybranego przez Konferencję Orderu.
8. W trakcie kadencji Wielkiej Kapituły w jej składzie mogą być dokonane zmiany osobowe, nie więcej niż 50% członków wybranych przez Konferencję Orderu. Wybory uzupełniające na wniosek Wielkiego Mistrza dokonuje Wielka Kapituła. Sposób głosowania i jego metodę określa Wielka Kapituła na wniosek Wielkiego Mistrza.
9. Wielka Kapituła ustala program działania Orderu Św. Stanisława BM oraz ocenia jego realizację w poszczególnych przeoratach i samodzielnych komandoriach.
10. Wielka Kapituła odbywa swoje posiedzenia, co najmniej jeden raz w roku w miejscu określonym przez Wielkiego Mistrza.
11. Uchwały Wielkiej Kapituły podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, przy czym w wypadku równowagi decyduje głos Wielkiego Mistrza.
12. Wielka Kapituła uchwala regulaminu działania Konwentu Seniorów.
13. Wszyscy członkowie Wielkiej Kapituły są uprawnieni do noszenia Kollany Wielkiego Krzyża Orderu Świętego Stanisława B.M i umieszczenia po swoim nazwisku jej skrótowego oznaczenia GCCStS.
14. W skład Wielkiej Kapituły wchodzą następujący Oficerowie Orderu Św. Stanisława BM:

14.1. Wielki Kanclerz

14.1.1. Wielki Kanclerz jest odpowiedzialny za rozwój Orderu Św. Stanisława BM w Polsce i za granicą, za pośrednictwem Przeorów, Kanclerzy, Wielkich Radców i Ambasadorów Orderu. Raz w roku przedstawia on Wielkiemu Mistrzowi pisemne sprawozdanie ze swojej działalności.
14.1.2. Wielki Kanclerz prowadzi biuro, ewidencję przeoratów i komandorii, ewidencję nowo przyjętych Dam i Kawalerów do Orderu Św. Stanisława BM oraz odbywanych Inwestytur i ważniejszych wydarzeń w Orderze Św. Stanisława BM.
14.1.3. Wielki Kanclerz towarzyszy Wielkiemu Mistrzowi w trakcie wszystkich ceremonii w Orderze Św. Stanisława BM.
Poza posiedzeniami Wielkiej Kapituły, Wielki Kanclerz odpowiada za przekazywanie informacji od Wielkiego Mistrza do Wielkiej Kapituły, oraz od Wielkiej Kapituły do pozostałych Oficerów Orderu Św. Stanisława BM.
14.1.4. Wielki Kanclerz odpowiedzialny jest za strategię informacyjną Orderu Św. Stanisława BM.
14.1.5. Wielki Kanclerz wypełnia wszystkie inne obowiązki zlecone przez Wielkiego Mistrza, wynikające z niniejszej Konstytucji lub Regulaminu działania Wielkiej Kapituły.

14. 2. Wielki Sekretarz

14.2.1. Wielki Sekretarz jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dokumentacji zebrań Wielkiej Kapituły oraz innych dokumentów Orderu Św. Stanisława BM.

14.2.2. Wielki Sekretarz prowadzi biuro Wielkiego Mistrza. Jest odpowiedzialny za bieżącą korespondencję oraz zajmuje się archiwizacją dokumentacji Orderu Św. Stanisława BM.

14.3. Wielki Jałmużnik

14.3.1. Wielki Jałmużnik jest odpowiedzialny za finanse Orderu Św. Stanisława BM i prowadzenie akcji charytatywnych. Raz w roku przedstawia on Wielkiemu Mistrzowi pisemne sprawozdanie ze swojej działalności.

14.4. Wielki Kronikarz

14.4.1. Wielki Kronikarz jest odpowiedzialny za redakcję „Newslettera” Orderu Św. Stanisława BM.

14.4.2. Wielki Kronikarz gromadzi i przechowuje wszystkie doniesienia medialne na temat Orderu Św. Stanisława BM oraz Dam i Kawalerów. Raz w roku przedstawia on Wielkiemu Mistrzowi pisemne sprawozdanie ze swojej działalności.

14.5. Wielki Heraldyk

14.5.1. Wielki Heraldyk odpowiada za działalność Kolegium Herbu Orderu Św. Stanisława BM, któremu przewodniczy. Kolegium Herbu Orderu Św. Stanisława BM powołuje Wielki Mistrz na wniosek Wielkiego Heraldyka.

14.5.2. Wielki Heraldyk rekomenduje Wielkiemu Mistrzowi Damy i Kawalerów Orderu Św. Stanisława BM do odznaczenia Krzyżem Sprawiedliwości lub Krzyżem Szlachetności.
14.5.3. Wielki Heraldyk jest Strażnikiem archiwów odnoszących się do herbów i insygniów Dam i Kawalerów.

14.6. Marszałek Konwentu Seniorów

14.6.1. Marszałek Konwentu Seniorów reprezentuje w Wielkiej Kapitule Oficerów w Orderze Św. Stanisława BM, pełniących w przeszłości funkcję przeora, komandora lub członka Wielkiej Kapituły, Rady Konstytucyjnej i Sądu Honorowego.

14.7. Wielki Prałat

14.7.1. Wielki Prałat wybierany jest spośród księży rzymskokatolickich.

14.7.2. Wielki Prałat odpowiada za religijne elementy Inwestytur i innych uroczystości w Orderze Św. Stanisława BM.

14.8. Wielcy Radcy

14.8.1. Wielcy Radcy jako członkowie Wielkiej Kapituły są współodpowiedzialni za rozwój i autorytet Orderu Św. Stanisława BM w lokalnym środowisku działania. Realizują oni zadania przydzielone im przez Wielkiego Mistrza.

Art. 11

Rada Konstytucyjna

 

1.Rada Konstytucyjna wybierana jest przez Konferencję Orderu w głosowaniu tajnym lub jawnym, zwykłą większością głosów, bez ograniczeń w ilości kadencji jej członków. Sposób głosowania ustala Konferencja Orderu.
2. Rada Konstytucyjna liczy od 3 do 5 członków. Skład ilościowy Rady Konstytucyjnej każdorazowo w drodze uchwały określa Konferencja Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM. Przewodniczącego Rady Konstytucyjnej wybiera Konferencja Orderu. Rada Konstytucyjna wybiera spośród siebie Oficerów na stanowiska zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
3.Zadaniem Rady Konstytucyjnej jest ocena działalności władz Orderu Św. Stanisława BM w kontekście zapisów niniejszej Konstytucji.
4.Rada Konstytucyjna jest jedynym organem uprawnionym do wykładni przepisów niniejszej Konstytucji.
5.W przypadku naruszenia przepisów niniejszej Konstytucji oraz działanie na szkodę Orderu Św. Stanisława BM przez Wielkiego Mistrza, Rada Konstytucyjna jest uprawniona do wszczęcia wobec niego procedury impeachmentu. Decyzję na piśmie o wszczęciu procedury przekazuje się niezwłocznie Wielkiemu Mistrzowi i Wielkiej Kapitule. Wszczęcie procedury impeachmentu powoduje zawieszenie Wielkiego Mistrza w pełnieniu jego funkcji. Art.9 ust.9 Konstytucji stosuje się odpowiednio.
6. Rada Konstytucyjna po zasięgnięciu opinii Wielkiej Kapituły, uchwala regulamin swojego działania.
7.Członkowie Rady Konstytucyjnej są uprawnieni do noszenia Kollany Wielkiego Krzyża Orderu Świętego Stanisława B.M i umieszczenia po swoim nazwisku jej skrótowego oznaczenia GCCStS.

 

Art. 12
Sąd Honorowy


1. Sąd Honorowy wybierany jest przez Konferencję Orderu w głosowaniu tajnym lub jawnym, zwykłą większością głosów, bez ograniczeń w ilości kadencji jej członków. Sposób głosowania ustala Konferencja Orderu.
2. Sąd Honorowy liczy 5 członków. Przewodniczącego Sądu Honorowego wybiera Konferencja Orderu. Sąd Honorowy wybiera spośród siebie Oficerów na stanowiska zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
3. Sąd Honorowy jest sądem jednoinstancyjnym, orzekającym w składzie 3 osobowym. Od orzeczenia Sądu Honorowego nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z orzeczenia może zwrócić się do Sądu Honorowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wtedy Sąd Honorowy orzeka w pełnym składzie. Orzeczenia te są ostateczne i podlegają wykonaniu.
4. Sąd Honorowy rozpatruje wyłącznie sprawy członków władz Orderu św. Stanisława BM, przeorów i przełożonych samodzielnych komandorii.
5. Za naruszenie przepisów niniejszej Konstytucji oraz działanie na szkodę Orderu Św. Stanisława BM, członkom Orderu św. Stanisława BM o których mowa w art. 12 ust.4 może zostać wymierzona kara:

5.1. upomnienia,
5.2. nagany,
5.3. czasowego zawieszenia w prawach członka,
5.4. obniżenia klasy posiadanego Orderu Św. Stanisława BM,
5.5. wykluczenia z członkostwa w Orderze Św. Stanisława BM, z jednoczesnym pozbawieniem prawa do Orderu i odznaczeń.
5.6. Sąd Honorowy po zasięgnięciu opinii Wielkiej Kapituły, uchwala regulamin swojego działania.
5.7. Członkowie Sądu Honorowego są uprawnieni do noszenia Kollany Wielkiego Krzyża Orderu Świętego Stanisława B.M i umieszczenia po swoim nazwisku jej skrótowego oznaczenia GCCStS.

 

Rozdział szósty
Majątek i fundusze
Art. 13


1. Majątek Orderu Św. Stanisława BM tworzą nieruchomości, ruchomości, fundusz
pieniężne i inne prawa majątkowe.
2 . Majątek Orderu Św. Stanisława BM powstaje z:

2.1. części składek członkowskich i wpisowego oraz innych świadczeń członków na rzecz Konfederacji,
2.2. dochodów z majątku Konfederacji,
2.3. dotacji,
2.4. darowizn, zapisów i spadków,
2.5. subwencji, dotacji grantowych, wpływów na realizację zadań statutowych
od innych podmiotów, przychody z depozytów bankowych oraz innych
form lokowania środków pieniężnych,
2.6. pracy społecznej członków Konfederacji.

3. Wielka Kapituła w drodze uchwały ustala wysokość kwoty pochodzącej ze składek
członkowskich i ewentualnych innych wpływów, które przeoraty i samodzielne
komandorie powinny odprowadzić na konto prowadzone przez Wielką Kapitułę.
4. Konfederacja gromadzi swoje fundusze w walucie polskiej i obcej w bankach,
zgodnie z przepisami prawa.
5. Order Św. Stanisława BM prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Order Św. Stanisława BM nie może prowadzić żadnej działalności gospodarczej.

 

Rozdział siódmy
Zmiana Konstytucji i rozwiązanie Konfederacji
Art. 14

 

1. Zmiany Konstytucji uchwalane są przez Konferencję Orderu większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Upoważnia się Wielką Kapitułę oraz Radę Konstytucyjną – działające wspólnie, do dokonywania zmian w Konstytucji wyłącznie w zakresie niezbędnym do dostosowania jej treści do istotnych zmian w prawie albo do wskazań Sądu przekazanych w postępowaniu rejestrowym.

3. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Konstytucji lub w innych obowiązujących przepisach prawnych dotyczących działalności Orderu Św. Stanisława BM, rozstrzygają władze Orderu Św. Stanisława BM, zgodnie ze swoją właściwością.

4. Konstytucja wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Art.15


Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Konfederacji przez Konferencję Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Art.16


Zmiany w Konstytucji Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM oraz jej tekst jednolity zostały uchwalone przez Nadzwyczajną Konferencję Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM w Częstochowie w dniu 22 marca 2015 roku.

Art.17


Z dniem wejścia w życie niniejszej Konstytucji traci moc Konstytucja Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM uchwalona w dniu 16 marca 2013 roku.