foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Dekret nr 4/4/2013

Wielkiego Mistrza Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M.
z dnia 11 listopada 2013 r.

W sprawie: Ustalenia zadań Wielkiego Herolda Orderu i Heroldii Królewskiego Orderu 
Świętego Stanisława B.M. i powołania Komitetu Honorowego 

Art. 1

Po zasięgnięciu opinii Wielkiej Kapituły Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. w sprawie zadań Wielkiego Herolda Orderu i Heroldii Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. zatwierdzam szczegółowe regulacje w tym zakresie, które stanowią załącznik 1 do niniejszego Dekretu. 

Art. 2

Odpowiedzialność za realizację ustalonych w dekrecie zadań powierza się dr. Norbertowi Wójtowiczowi, Wielkiemu Heroldowi Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. 

Art. 3

Dekret wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wielki Mistrz

Dr Marian Król GCCStS

 

Załącznik 1.

Zadania Wielkiego Herolda Orderu i Heroldii Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M.

Wielki Herold Orderu (King of Arms) stoi na czele Heroldii Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. zajmującego się weryfikacją genealogiczno-heraldyczną i identyfikacją herbową Kawalerów i Dam Orderu. W zakresie realizacji swoich zadań jest on odpowiedzialny wyłącznie przed Wielkim Mistrzem Orderu.

Wielki Herold Orderu może wyznaczać do Heroldii Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. członków Orderu pełniących funkcje pomocnicze w rangach heroldów i pursuiwantów. 

Heroldia Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. może posługiwać się własnym godłem i własną pieczęcią stosownie do istniejących potrzeb. 

Wielki Herold Orderu jest strażnikiem wszystkich archiwów dotyczących herbów i insygniów Orderu.

Wielki Herold Orderu identyfikuje wszystkie herby noszone przez członków Orderu i prowadzi rejestr heraldyczny Kawalerów i Dam Orderu. 

Wielki Herold Orderu potwierdza i rejestruje posiadane szlachectwo lub/i nadania tytułów honorowych przysługujących Kawalerom i Dam Orderu. W razie potrzeby Kolegium Heraldyczne Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. wystawia osobie zainteresowanej dokument stanowiący potwierdzenie tych praw. 

W przypadku Kawalerów i Dam Orderu legitymujących się pochodzeniem szlacheckim od co najmniej trzech pokoleń w linii męskiej Wielki Herold Orderu na podstawie dostarczonych przez osoby zainteresowane materiałów przygotowuje wywody genealogiczno-heraldyczne będące podstawą późniejszego wnioskowania do Wielkiego Mistrza o nadanie „Krzyża Sprawiedliwości” (Justice Cross).

W przypadku Kawalerów i Dam Orderu odznaczonych co najmniej III. klasą Orderu, a nie mogących udokumentować pochodzenia szlacheckiego, Wielki Herold Orderu wnioskuje do Wielkiego Mistrza o nadanie „Krzyża Szlachetności” (Nobility Cross). 

Wielki Herold Orderu i Heroldia Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. świadczą pomoc w zakresie projektowania herbów osobistych (bez atrybutów szlacheckich) dla Kawalerów i Dam Orderu posiadających co najmniej III. klasę Orderu (CStS). 

Wielki Herold Orderu zbiera i przygotowuje do publikacji materiały poświęcone heraldyce Orderu, gromadzi i opracowuje dane genealogiczno-heraldyczne służące do zamieszczenia w przygotowywanej do wydania Księdze Herbowej Kawalerów i Dam Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M.