foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Dekret nr 6/6/2013

Wielkiego Mistrza
Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M.

z dnia 11 listopada 2013 r.

W sprawie: Zasad nadawania „Krzyża Sprawiedliwości” Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. 

Art. 1

Po zasięgnięciu opinii Wielkiej Kapituły Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. w sprawie obowiązujących regulacji dotyczących „Krzyża Sprawiedliwości” 
(Justice Cross) zatwierdzam jednolite zasady nadawania Kawalerom i Damom Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. „Krzyża Sprawiedliwości”. 

Art. 2.

Zasady nadawania „Krzyża Sprawiedliwości” Kawalerom i Dam Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. które stanowią załącznik 1 do niniejszego Dekretu. 

Art. 3

Odpowiedzialność za realizację ustalonych w dekrecie zadań powierza się dr. Norbertowi Wójtowiczowi, Wielkiemu Heroldowi Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. 

Art. 4

Dekret wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wielki Mistrz

Dr Marian Król GCCStS

 

Załącznik 1.

Zasady nadawania „Krzyża Sprawiedliwości” (Justice Cross)
Kawalerom i Damom Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M.

Ustanowiony 7 maja 1765 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego zarezerwowany był dla członków stanu szlacheckiego i jego otrzymanie uwarunkowane było dowiedzeniem szlachectwo poprzez podanie 4 herbów po mieczu i 4 po kądzieli. Istniejący obecnie Królewski Order Świętego Stanisława B.M. jest strukturą egalitarną i dawny wymóg przynależności do stanu szlacheckiego już nie obowiązuje. Elementem nawiązania do dawnych tradycji jest wprowadzony przez Wielkiego Mistrza Orderu Świętego Stanisława B.M. Juliusza Nowina-Sokolnickiego „Krzyż Sprawiedliwości” (Justice Cross).

„Krzyż Sprawiedliwości” stanowić ma wyróżnik tych Kawalerów i Dam Orderu, którzy legitymują się dziedzicznym pochodzeniem szlacheckim. Jest to odznaczenie honorowe i nie wiążą się z nim żadne dodatkowe przywileje.Kawalerowie i Damy Orderu pragnący otrzymać to odznaczenie mogą, za pośrednictwem właściwego Wielkiego Przeoratu lub Przeoratu, zwrócić się do Heroldii Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. z prośbą o nadanie „Krzyża Sprawiedliwości”. W celu sporządzenia formalnego wniosku należy wypełnić odpowiedni kwestionariusz. W polskiej tradycji funkcjonował patrylinearny system pokrewieństwa i przywilej posiadania tytułu szlacheckiego dziedziczony był zawsze w linii wstępnych po mieczu. W tej sytuacji warunkiem koniecznym rozpatrzenia prośby przez Heroldię jest wiarygodne wykazanie i udokumentowanie przez osobę zainteresowaną przynależności do stanu szlacheckiego od co najmniej trzech pokoleń w linii ojczystej. 

Po przeanalizowaniu i pozytywnym zaopiniowaniu przedstawionych dokumentów Wielki Herold Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. wnioskuje do Wielkiego Mistrza sprawie nadania odznaczenia. Po akceptacji wniosku przez Wielkiego Mistrza osoba uhonorowana odznaczeniem otrzymuje wystawiony przez Heroldię Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. dyplom nadania z podpisem Wielkiego Mistrza oraz kontrasygnatą Wielkiego Herolda Orderu i pieczęcią Heroldii. 

Wręczenie „Krzyża Sprawiedliwości” wraz z dyplomem nadania odbywa się w sposób uroczysty podczas Inwestytury Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. Wręczenia odznaczenia dokonuje Herold Orderu lub wskazana przez niego osoba.

Oznakę „Krzyża Sprawiedliwości” stanowi emaliowany na czerwono krzyż ośmiorożny (tzw. maltański) o wymiarach 58 x 58 mm. Ramiona krzyża wykończone są barwą złotą, a jego górne ramię nakrywa złocona zamknięta korona królewska. Pośrodku krzyża nałożony okrągły medalion z wizerunkiem św. Stanisława otoczony wieńcem laurowym. Oznaka „Krzyża Sprawiedliwości” noszona jest na prawej stronie stroju wieczorowego, w połowie wysokości marynarki lub w dolnej części fraka.

W przypadku gdyby zaistniały okoliczności umożliwiające nadanie „Krzyża Sprawiedliwości” osobie uprzednio uhonorowanej „Krzyżem Szlachetności” nosi ona jedynie jedno z tych odznaczeń. Oznaka „Krzyża Szlachetności” nie może być noszona równocześnie z oznaką „Krzyża Sprawiedliwości”.

Nazwa orderu

KOŚS B.M. – Królewski Order Świętego Stanisława B.M.

ROStS BM – The Royal Order of Saint Stanislaus BM

 

Skróty orderowe (tzw. postnominal letters)

KCStS Krzyż Kawalerski Orderu Świętego Stanisława B.M. / Knight’s Cross of the Order of Saint Stanislaus BM (V klasa)

OCStS Krzyż Oficerski Orderu Świętego Stanisława B.M. / Officer’s Cross of the Order of Saint Stanislaus BM (IV klasa)

CStS – Krzyż Komandorski Orderu Świętego Stanisława B.M. / Commander’s Cross Order of Saint Stanislaus BM (III klasa)

CSStS – Krzyż Komandorski z gwiazdą Orderu Świętego Stanisława B.M. / Commander’s Cross with Star of the Order of Saint Stanislaus BM (II klasa)

GCStS – Wielki Krzyż Orderu Świętego Stanisława B.M. / Grand Cross of the Order of Saint Stanislaus BM (I klasa)

GCCStS – Kollana Wielkiego Krzyża Orderu Świętego Stanisława B.M. / Grand Cross with Chain of the Order of Saint Stanislaus BM (I klasa specjalna)

 

BCM – Brązowy Krzyż Zasługi Orderu Świętego Stanisława B.M. / Bronze Cross of Merit of the Order of Saint Stanislaus BM

SCM – Srebrny Krzyż Zasługi Orderu Świętego Stanisława B.M. / Silver Cross of Merit of the Order of Saint Stanislaus BM

GCM – Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego Stanisława B.M. / Gold Cross of Merit of the Order of Saint Stanislaus BM

 

GCMC – Wielki Krzyż Zasługi z Koronami Orderu Świętego Stanisława B.M. / Grand Cross of Merit with Crowns of the Order of Saint Stanislaus BM

 

NC – Krzyż Szlachetności Orderu Świętego Stanisława B.M. / Nobility Cross of the Order of Saint Stanislaus BM

 JC Krzyż Sprawiedliwości Orderu Świętego Stanisława B.M. / Justice Cross of the Order of Saint Stanislaus BM

Dekret nr 5/5/2013

Wielkiego Mistrza 
Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M.

z dnia 11 listopada 2013 r.

W sprawie: Zatwierdzenia regulacji przywilejów heraldycznych Kawalerów i Dam  Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. 

Art. 1

Po zasięgnięciu opinii Wielkiej Kapituły Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. w sprawie opracowanego przez Wielkiego Herolda Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. dr. Norberta Wójtowicza projektu regulacji dotyczących przywilejów heraldycznych Kawalerów i Dam Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. zatwierdzam niniejsze zasady, które stanowią załącznik 1 do niniejszego Dekretu. 

Art. 2

Odpowiedzialność za realizację ustalonych w dekrecie zadań powierza się dr. Norbertowi Wójtowiczowi, Wielkiemu Heroldowi Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. 

Art. 3

Dekret wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wielki Mistrz

Dr Marian Król GCCStS

 

Załącznik 1.

Regulacje dotyczące przywilejów heraldycznych Kawalerów i Dam Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M.

1. Do posługiwania się posiadanym znakiem herbowym w obrębie Orderu upoważnieni są z mocy prawa:

a) Arcybiskupi, Biskupi i Prałaci posiadający przywileje heraldyczne wynikające z regulacji heraldyki kościelnej;

b) Kawalerowie i Damy Orderu legitymujące się potwierdzonym tytułem szlacheckim, przy czym zasada ta dotyczy zarówno herbów szlacheckich dziedziczonych, jak i nowo przyznanych z nadania z suwerennego władcy lub głowy suwerennego państwa, posiadającego historyczne prawo nobilitowania uznanego hierarchę kościelnego lub w niektórych przypadkach uznanego pretendenta do tronu;

c) Kawalerowie i Damy Orderu posiadający dziedziczne prawo do herbu mieszczańskiego (nieszlacheckiego) udzielone lub potwierdzone i zarejestrowane przez właściwy organ heraldyczny o uznanym autorytecie, pod warunkiem nie posługiwania się atrybutami, które mogłyby być uznane za uzurpację przywilejów szlacheckich.

2. Arcybiskupi, Biskupi i Prałaci posiadający przywileje heraldyczne, Kawalerowie i Damy Orderu legitymujące się potwierdzonym tytułem szlacheckim, oraz Kawalerowie i Damy Orderu posiadający dziedziczne prawo do herbu mieszczańskiego mogą wystąpić do Heroldii Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. z prośbą o rozpoznanie powyższych praw i zarejestrowanie herbu.

3. Kawalerowie i Damy Orderu w stopniu Komandora (CStS), Komandora z Gwiazdą (CSStS), oraz Kawalerowie i Damy Wielkiego Krzyża (GCStS) będący posiadaczami herbów, które były przez nich w przyjęte, choć nigdy nie zostały formalnie nadane lub zarejestrowane, mogą posługiwać się tym znakiem z zastrzeżeniem następujących warunków:

a) projekt herbu musi być zgodny z obowiązującymi zasadami heraldyki;

b) herb nie może jawnie naruszać praw innych osób noszących podobne znaki herbowe;

c) herb nie może posiadać atrybutów, które stanowią uzurpację implikując szlachectwo lub inny specjalny status posiadacza;

d) herb powinien zostać zatwierdzony przez Heroldię Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M.

4. Kawalerowie i Damy Orderu w stopniu Komandora (CStS), Komandora z Gwiazdą (CSStS), oraz Kawalerowie i Damy Wielkiego Krzyża (GCStS) nie posiadający własnego herbu, mają prawo wystąpić do Heroldii Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. z wnioskiem o zaprojektowanie i rejestrację herbu osobistego (jednak bez atrybutów szlacheckich) lub posługiwać się tarczą herbową z symbolizującym przynależność do Orderu ośmiorożnym krzyżem (tzw. maltański) barwy czerwonej.

5. Kawalerowie i Damy posiadający własny herb (dziedziczny bądź osobisty), po rozpoznaniu powyższych praw i zarejestrowaniu herbu przez Heroldię Orderu mogą zawiesić pod szpicem tarczy insygnium orderowe w następujący sposób:

a) Kawalerowie i Damy Wielkiego Krzyża (GCStS) przewiążą tarczę herbową wstążką Orderu, z której zwisać będzie Krzyż Orderu z koroną, zaś Kawalerowie i Damy Wielkiego Krzyża w klasie GCCStS mają prawo opasać tarczę herbową kollaną Orderu Świętego Stanisława;

b) Komandorzy z Gwiazdą (CSStS) umieszczają Krzyż Orderu z koroną zawieszony na wstążce zaczepionej na bokach tarczy;

c) Komandorzy (CStS) umieszczają Krzyż Orderu zawieszony na wstążce zaczepionej na bokach tarczy;

d) Oficerowie (OCStS) umieszczają Krzyż Orderu zawieszony na wstążce z rozetką kończącej się u podstawy tarczy;

e) Kawalerowie/Damy (KCStS) umieszczają Krzyż Orderu zawieszony na wstążce kończącej się u podstawy tarczy.

6. Kawalerowie/Damy Wielkiego Krzyża (GCStS i GCCStS) mogą kłaść własną tarczę herbową na ośmiorożny krzyż (tzw. maltański) barwy czerwonej. Przywilej nakładania tarczy herbowej na krzyż symbolizujący przynależność do Orderu ma charakter osobisty i nie może być przekazywany w drodze dziedziczenia.

7. W przypadku Dam Orderu możliwe jest zastosowanie tradycyjnych tarcz kobiecych – romboidalnej dla panien lub owalnej dla mężatek. Herby osób duchownych pozbawione są hełmów rycerskich, które zastępują atrybuty wynikające z zasad heraldyki kościelnej, a ponadto możliwe jest w tym przypadku stosowanie tarcz owalnych lub romboidalnych.

Dekret nr 4/4/2013

Wielkiego Mistrza Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M.
z dnia 11 listopada 2013 r.

W sprawie: Ustalenia zadań Wielkiego Herolda Orderu i Heroldii Królewskiego Orderu 
Świętego Stanisława B.M. i powołania Komitetu Honorowego 

Art. 1

Po zasięgnięciu opinii Wielkiej Kapituły Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. w sprawie zadań Wielkiego Herolda Orderu i Heroldii Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. zatwierdzam szczegółowe regulacje w tym zakresie, które stanowią załącznik 1 do niniejszego Dekretu. 

Art. 2

Odpowiedzialność za realizację ustalonych w dekrecie zadań powierza się dr. Norbertowi Wójtowiczowi, Wielkiemu Heroldowi Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. 

Art. 3

Dekret wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wielki Mistrz

Dr Marian Król GCCStS

 

Załącznik 1.

Zadania Wielkiego Herolda Orderu i Heroldii Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M.

Wielki Herold Orderu (King of Arms) stoi na czele Heroldii Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. zajmującego się weryfikacją genealogiczno-heraldyczną i identyfikacją herbową Kawalerów i Dam Orderu. W zakresie realizacji swoich zadań jest on odpowiedzialny wyłącznie przed Wielkim Mistrzem Orderu.

Wielki Herold Orderu może wyznaczać do Heroldii Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. członków Orderu pełniących funkcje pomocnicze w rangach heroldów i pursuiwantów. 

Heroldia Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. może posługiwać się własnym godłem i własną pieczęcią stosownie do istniejących potrzeb. 

Wielki Herold Orderu jest strażnikiem wszystkich archiwów dotyczących herbów i insygniów Orderu.

Wielki Herold Orderu identyfikuje wszystkie herby noszone przez członków Orderu i prowadzi rejestr heraldyczny Kawalerów i Dam Orderu. 

Wielki Herold Orderu potwierdza i rejestruje posiadane szlachectwo lub/i nadania tytułów honorowych przysługujących Kawalerom i Dam Orderu. W razie potrzeby Kolegium Heraldyczne Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. wystawia osobie zainteresowanej dokument stanowiący potwierdzenie tych praw. 

W przypadku Kawalerów i Dam Orderu legitymujących się pochodzeniem szlacheckim od co najmniej trzech pokoleń w linii męskiej Wielki Herold Orderu na podstawie dostarczonych przez osoby zainteresowane materiałów przygotowuje wywody genealogiczno-heraldyczne będące podstawą późniejszego wnioskowania do Wielkiego Mistrza o nadanie „Krzyża Sprawiedliwości” (Justice Cross).

W przypadku Kawalerów i Dam Orderu odznaczonych co najmniej III. klasą Orderu, a nie mogących udokumentować pochodzenia szlacheckiego, Wielki Herold Orderu wnioskuje do Wielkiego Mistrza o nadanie „Krzyża Szlachetności” (Nobility Cross). 

Wielki Herold Orderu i Heroldia Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. świadczą pomoc w zakresie projektowania herbów osobistych (bez atrybutów szlacheckich) dla Kawalerów i Dam Orderu posiadających co najmniej III. klasę Orderu (CStS). 

Wielki Herold Orderu zbiera i przygotowuje do publikacji materiały poświęcone heraldyce Orderu, gromadzi i opracowuje dane genealogiczno-heraldyczne służące do zamieszczenia w przygotowywanej do wydania Księdze Herbowej Kawalerów i Dam Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M.