foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Dekret nr 5/5/2013

Wielkiego Mistrza 
Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M.

z dnia 11 listopada 2013 r.

W sprawie: Zatwierdzenia regulacji przywilejów heraldycznych Kawalerów i Dam  Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. 

Art. 1

Po zasięgnięciu opinii Wielkiej Kapituły Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. w sprawie opracowanego przez Wielkiego Herolda Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. dr. Norberta Wójtowicza projektu regulacji dotyczących przywilejów heraldycznych Kawalerów i Dam Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. zatwierdzam niniejsze zasady, które stanowią załącznik 1 do niniejszego Dekretu. 

Art. 2

Odpowiedzialność za realizację ustalonych w dekrecie zadań powierza się dr. Norbertowi Wójtowiczowi, Wielkiemu Heroldowi Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. 

Art. 3

Dekret wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wielki Mistrz

Dr Marian Król GCCStS

 

Załącznik 1.

Regulacje dotyczące przywilejów heraldycznych Kawalerów i Dam Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M.

1. Do posługiwania się posiadanym znakiem herbowym w obrębie Orderu upoważnieni są z mocy prawa:

a) Arcybiskupi, Biskupi i Prałaci posiadający przywileje heraldyczne wynikające z regulacji heraldyki kościelnej;

b) Kawalerowie i Damy Orderu legitymujące się potwierdzonym tytułem szlacheckim, przy czym zasada ta dotyczy zarówno herbów szlacheckich dziedziczonych, jak i nowo przyznanych z nadania z suwerennego władcy lub głowy suwerennego państwa, posiadającego historyczne prawo nobilitowania uznanego hierarchę kościelnego lub w niektórych przypadkach uznanego pretendenta do tronu;

c) Kawalerowie i Damy Orderu posiadający dziedziczne prawo do herbu mieszczańskiego (nieszlacheckiego) udzielone lub potwierdzone i zarejestrowane przez właściwy organ heraldyczny o uznanym autorytecie, pod warunkiem nie posługiwania się atrybutami, które mogłyby być uznane za uzurpację przywilejów szlacheckich.

2. Arcybiskupi, Biskupi i Prałaci posiadający przywileje heraldyczne, Kawalerowie i Damy Orderu legitymujące się potwierdzonym tytułem szlacheckim, oraz Kawalerowie i Damy Orderu posiadający dziedziczne prawo do herbu mieszczańskiego mogą wystąpić do Heroldii Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. z prośbą o rozpoznanie powyższych praw i zarejestrowanie herbu.

3. Kawalerowie i Damy Orderu w stopniu Komandora (CStS), Komandora z Gwiazdą (CSStS), oraz Kawalerowie i Damy Wielkiego Krzyża (GCStS) będący posiadaczami herbów, które były przez nich w przyjęte, choć nigdy nie zostały formalnie nadane lub zarejestrowane, mogą posługiwać się tym znakiem z zastrzeżeniem następujących warunków:

a) projekt herbu musi być zgodny z obowiązującymi zasadami heraldyki;

b) herb nie może jawnie naruszać praw innych osób noszących podobne znaki herbowe;

c) herb nie może posiadać atrybutów, które stanowią uzurpację implikując szlachectwo lub inny specjalny status posiadacza;

d) herb powinien zostać zatwierdzony przez Heroldię Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M.

4. Kawalerowie i Damy Orderu w stopniu Komandora (CStS), Komandora z Gwiazdą (CSStS), oraz Kawalerowie i Damy Wielkiego Krzyża (GCStS) nie posiadający własnego herbu, mają prawo wystąpić do Heroldii Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. z wnioskiem o zaprojektowanie i rejestrację herbu osobistego (jednak bez atrybutów szlacheckich) lub posługiwać się tarczą herbową z symbolizującym przynależność do Orderu ośmiorożnym krzyżem (tzw. maltański) barwy czerwonej.

5. Kawalerowie i Damy posiadający własny herb (dziedziczny bądź osobisty), po rozpoznaniu powyższych praw i zarejestrowaniu herbu przez Heroldię Orderu mogą zawiesić pod szpicem tarczy insygnium orderowe w następujący sposób:

a) Kawalerowie i Damy Wielkiego Krzyża (GCStS) przewiążą tarczę herbową wstążką Orderu, z której zwisać będzie Krzyż Orderu z koroną, zaś Kawalerowie i Damy Wielkiego Krzyża w klasie GCCStS mają prawo opasać tarczę herbową kollaną Orderu Świętego Stanisława;

b) Komandorzy z Gwiazdą (CSStS) umieszczają Krzyż Orderu z koroną zawieszony na wstążce zaczepionej na bokach tarczy;

c) Komandorzy (CStS) umieszczają Krzyż Orderu zawieszony na wstążce zaczepionej na bokach tarczy;

d) Oficerowie (OCStS) umieszczają Krzyż Orderu zawieszony na wstążce z rozetką kończącej się u podstawy tarczy;

e) Kawalerowie/Damy (KCStS) umieszczają Krzyż Orderu zawieszony na wstążce kończącej się u podstawy tarczy.

6. Kawalerowie/Damy Wielkiego Krzyża (GCStS i GCCStS) mogą kłaść własną tarczę herbową na ośmiorożny krzyż (tzw. maltański) barwy czerwonej. Przywilej nakładania tarczy herbowej na krzyż symbolizujący przynależność do Orderu ma charakter osobisty i nie może być przekazywany w drodze dziedziczenia.

7. W przypadku Dam Orderu możliwe jest zastosowanie tradycyjnych tarcz kobiecych – romboidalnej dla panien lub owalnej dla mężatek. Herby osób duchownych pozbawione są hełmów rycerskich, które zastępują atrybuty wynikające z zasad heraldyki kościelnej, a ponadto możliwe jest w tym przypadku stosowanie tarcz owalnych lub romboidalnych.