foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Dekret nr 6/6/2013

Wielkiego Mistrza
Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M.

z dnia 11 listopada 2013 r.

W sprawie: Zasad nadawania „Krzyża Sprawiedliwości” Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. 

Art. 1

Po zasięgnięciu opinii Wielkiej Kapituły Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. w sprawie obowiązujących regulacji dotyczących „Krzyża Sprawiedliwości” 
(Justice Cross) zatwierdzam jednolite zasady nadawania Kawalerom i Damom Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. „Krzyża Sprawiedliwości”. 

Art. 2.

Zasady nadawania „Krzyża Sprawiedliwości” Kawalerom i Dam Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. które stanowią załącznik 1 do niniejszego Dekretu. 

Art. 3

Odpowiedzialność za realizację ustalonych w dekrecie zadań powierza się dr. Norbertowi Wójtowiczowi, Wielkiemu Heroldowi Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. 

Art. 4

Dekret wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wielki Mistrz

Dr Marian Król GCCStS

 

Załącznik 1.

Zasady nadawania „Krzyża Sprawiedliwości” (Justice Cross)
Kawalerom i Damom Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M.

Ustanowiony 7 maja 1765 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego zarezerwowany był dla członków stanu szlacheckiego i jego otrzymanie uwarunkowane było dowiedzeniem szlachectwo poprzez podanie 4 herbów po mieczu i 4 po kądzieli. Istniejący obecnie Królewski Order Świętego Stanisława B.M. jest strukturą egalitarną i dawny wymóg przynależności do stanu szlacheckiego już nie obowiązuje. Elementem nawiązania do dawnych tradycji jest wprowadzony przez Wielkiego Mistrza Orderu Świętego Stanisława B.M. Juliusza Nowina-Sokolnickiego „Krzyż Sprawiedliwości” (Justice Cross).

„Krzyż Sprawiedliwości” stanowić ma wyróżnik tych Kawalerów i Dam Orderu, którzy legitymują się dziedzicznym pochodzeniem szlacheckim. Jest to odznaczenie honorowe i nie wiążą się z nim żadne dodatkowe przywileje.Kawalerowie i Damy Orderu pragnący otrzymać to odznaczenie mogą, za pośrednictwem właściwego Wielkiego Przeoratu lub Przeoratu, zwrócić się do Heroldii Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. z prośbą o nadanie „Krzyża Sprawiedliwości”. W celu sporządzenia formalnego wniosku należy wypełnić odpowiedni kwestionariusz. W polskiej tradycji funkcjonował patrylinearny system pokrewieństwa i przywilej posiadania tytułu szlacheckiego dziedziczony był zawsze w linii wstępnych po mieczu. W tej sytuacji warunkiem koniecznym rozpatrzenia prośby przez Heroldię jest wiarygodne wykazanie i udokumentowanie przez osobę zainteresowaną przynależności do stanu szlacheckiego od co najmniej trzech pokoleń w linii ojczystej. 

Po przeanalizowaniu i pozytywnym zaopiniowaniu przedstawionych dokumentów Wielki Herold Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. wnioskuje do Wielkiego Mistrza sprawie nadania odznaczenia. Po akceptacji wniosku przez Wielkiego Mistrza osoba uhonorowana odznaczeniem otrzymuje wystawiony przez Heroldię Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. dyplom nadania z podpisem Wielkiego Mistrza oraz kontrasygnatą Wielkiego Herolda Orderu i pieczęcią Heroldii. 

Wręczenie „Krzyża Sprawiedliwości” wraz z dyplomem nadania odbywa się w sposób uroczysty podczas Inwestytury Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M. Wręczenia odznaczenia dokonuje Herold Orderu lub wskazana przez niego osoba.

Oznakę „Krzyża Sprawiedliwości” stanowi emaliowany na czerwono krzyż ośmiorożny (tzw. maltański) o wymiarach 58 x 58 mm. Ramiona krzyża wykończone są barwą złotą, a jego górne ramię nakrywa złocona zamknięta korona królewska. Pośrodku krzyża nałożony okrągły medalion z wizerunkiem św. Stanisława otoczony wieńcem laurowym. Oznaka „Krzyża Sprawiedliwości” noszona jest na prawej stronie stroju wieczorowego, w połowie wysokości marynarki lub w dolnej części fraka.

W przypadku gdyby zaistniały okoliczności umożliwiające nadanie „Krzyża Sprawiedliwości” osobie uprzednio uhonorowanej „Krzyżem Szlachetności” nosi ona jedynie jedno z tych odznaczeń. Oznaka „Krzyża Szlachetności” nie może być noszona równocześnie z oznaką „Krzyża Sprawiedliwości”.