foto1
foto1
foto1
foto1
foto1




W dniach 09-12 lutego 2016 r. uczestniczyliśmy w niezwykłym wydarzeniu - po raz pierwszy po restytucji orderu w 1987 roku Wielki Mistrz Marian Król wraz z Wielkim Kanclerzem Miroslaw Mandryga przywiedli grupę Dam i Kawalerów Orderu do stolicy chrześcijaństwa. Pielgrzymka obfitowała w historyczne wydarzenia. Dostojna msza święta przy grobie świętego Jana Pawła Wielkiego, celebrowana przez Kardynała Zenona kardynała Grocholewskiego i koncelebrowana przez ojca prof. Andrzeja Napiórkowskiego, ojca gen. Bernarda Hyllę, ks.dr Andrzeja Targosza - kapelana Konfraterni Poł.-Zach. oraz kilku księży, ozdobiona została poruszającym kazaniem "Wiara jest jak ciemność", które na długo pozostanie wyzwaniem intelektualnym i emocjonalnym dla obecnych na mszy pielgrzymów.

Msza odprawiona była w intencji m. in. Dam i Kawalerów KOŚSBM oraz intencji duszy zmarłych - śp. Juliusza Nowinę Sokolnickiego VIII Wielkiego Mistrza i pozostałe zmarłe osoby z Orderu Św. Stanisława BM.
Jubileuszowa 160 Inwestytura KOŚSBM w kościele oo Zmartwychwstańców przy Placu Hiszpańskim miała charakter zarówno wzruszający, jak i niezwykle podniosły. Obecność sztandaru KOŚSBM połączyła pielgrzymujących w Rzymie z pozostałymi w Polsce Damami i Kawalerami.

 

Noworoczne spotkanie Dam i Kawalerów KOSSBM Konfraterni Zach.-Poł. w Opolu 30 stycznia br. z gośćmi z Konfraterni Staropolskiej, Środ.-Wsch. Wrocławskiej i Warszawskiej.
Spotkanie Noworoczne Dam i Kawalerów KOSSBM w Poznaniu, w dniu 31 stycznia br., w „Domu Żołnierza”, u Aleksandra Tecława – gospodarza uroczystości.
W spotkaniu wzięło udział 47 Dam i Kawalerów KOSSBM. W rozmowach poruszaliśmy tematy społeczne i obywatelskie, w szczególności dot. przyszłości KOSSBM. Ważnym akcentem wydarzenia było przyznanie Medali Pamiątkowych z okazji 250-lecia KOSSBM, sygnowanych podpisem Wielkiego Mistrza KOSSBM. Ks. prałat dr Jan Stanisławski przyjął Krzyż Rycerski KOSSBM przyznany przez Konfraternię Szlachecką. (opisał Dominik Górny)

Wasze Ekscelencje – Damy i Kawalerowie, Przeorzy i Kanclerze KOŚSBM,

w imieniu Wielkiego Mistrza dr Mariana Króla i własnym zapraszam serdecznie na naradę Przeorów i Kanclerzy 27.02.2016 roku do Wrocławia.

Narada rozpocznie się o godzinie 11.00, a planowane zakończenie jest na godzinę 16.00.

Mirosław Mandryga
Wielki Kanclerz
Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM

Dano w Poznaniu,
na dzień 31 stycznia 2016 Roku Pańskiego
z okazji Spotkania Noworocznego Wspólnoty
Królewskiego Orderu Świętego Stanisława
Biskupa Męczennika

Dostojny Wielki Mistrzu

Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika!
Dostojni nasi Pasterze, Kapłani!

Dostojne Damy i Dostojni Kawalerowie w Orderze!


Dzisiejsze, kolejne doroczne Spotkanie Noworoczne naszej Wspólnoty Orderowej, dokonuje się w czasie wielkich napięć w naszej Ojczyźnie i w jej otoczeniu zewnętrznym. Ta sytuacja skłania do podzielenia się w Wami, Dostojni Obecni, refleksjami dotyczącymi kształtowania się współcześnie idei Królewskiego Orderu Świętego
Stanisława – Biskupa Męczennika i roli, jaką nasza Wspólnota ma w tym dziele do odegrania. Kiedy Jego Wysokość, Stanisław August Poniatowski, ostatni Król Polski przedrozbiorowej, monarcha światły i inteligentny, ustanawiał w roku 1765 Order Świętego Stanisława – Biskupa Męczennika, nazwał go Orderem Charytatywnym, aby wykorzystując snobizm szlachty, do Wspólnoty Orderowej przyciągnąć jak najwięcej jej przedstawicieli. Gdyby jednak chodziło Królowi tylko o zainicjowanie w środowisku szlachty działalności charytatywnej, z całą pewnością Order jako patrona miałby Świętego Tomasza z Villanova, a nie Świętego Stanisława, polskiego biskupa, który został męczeńsko zgładzony za to, że upominał Króla Bolesława za jego niewłaściwe postępowanie wobec poddanych, oraz za powodowanie publicznego zgorszenia. Upominał w interesie Narodu i Królestwa Polskiego.
Skoro jednak Stanisław August Poniatowski Orderowi dal Patrona w Osobie Świętego Stanisława, opiekuna Polski, to Monarsze chodziło o to, aby szlachta zgromadzona w Orderze, stanowiąca polską elitę, pod wpływem idei Królewskiego Orderu pozbywała się szkodzących Rzeczypospolitej wad warcholstwa, prywaty, sobiepań-stwa, oraz zachwytu i służalczości wobec zagranicznych sponsorów, zawsze, historycznie wrogich Polsce. Aby odzyskiwała patriotyzm i etos służby dla Rzeczypospolitej.
Odnowienie w 1979 roku Królewskiego Orderu Świętego Stanisława – Biskupa Męczennika, przez, emigracyjnego polskiego polityka - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie - Świętej Pamięci Juliusza Nowinę Sokolnickiego, z perspektywy lat wydaje się cudem przeznaczenia, które Orderowi pisało do odegrania wielką, patriotyczną rolę w Polsce.
Ta rola właśnie dokonuje się teraz, kiedy na porządku dnia staje potrzeba odnowy etosu narodowego, potrzeba domagania się dokonania zmiany usytuowania Polski w Unii Europejskiej. Chodzi o to, aby nasza Najjaśniejsza Rzeczpospolita została wykreowana ostatecznie na pełnoprawne, w pełni suwerenne państwo członkowskie tej organizacji państw. Chodzi o to, aby zakwestionować i odrzucić obecne traktowanie Polski, jako w istocie rzeczy kolonii eksploatowanej bez miary przez obce korporacje i obce grupy interesów. Chodzi o to, aby nie pozwolić na traktowanie Polski jako obszaru kontroli i nadzoru ze strony obcych sił – na przykład ze strony Komisji Europejskiej i biurokracji unijnej.
Pragnę apelować do Was Dostojne Damy i Dostojni Kawalerowie, abyście ze wszystkich sił wspierali Wielkiego Mistrza Królewskiego Orderu Świętego Stanisława – Biskupa Męczennika, Dostojnego dr Mariana Króla, skupiając się wokół Jego dzia-łań, będących kontynuacją misji zapoczątkowanej w dniu 9 czerwca 1979 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie i Wielkiego Mistrza Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika - Świętej Pamięci Juliusza Nowinę Sokolnickiego.
Pragnę apelować do Was Dostojne Damy i Kawalerowie, o integrowanie się w naszej Wspólnocie Orderowej tak, abyśmy wzajemnie byli sobie bliscy i mogli się wspierać, kiedy zajdzie taka potrzeba.
Pragnę apelować do Was Dostojne Damy i Kawalerowie, abyście do Wspólnoty Orderowej zapraszali wszystkich, którzy intelektem, wiedzą, talentami, oraz osobistymi możliwościami i zasobami pragną wspierać Koronę – Najjaśniejszą naszą Rzeczpospolitą Polską, Kościół i Naród Polski.

Wszystkim życzę dobrego Roku 2016.
Niech Bóg Was, Dostojni Państwo, prowadzi, a Honor niech Was chroni.

/-/Jerzy Andrzej Ryszard Gołębiewski – Gozdawa GCStS
Komandor Królewskiego Orderu
Świętego Stanisława Biskupa Męczennika –
Krzyża Wielkiego na Wielkiej Wstędze I Klasy ze Złotą Gwiazdą.